Mida meie pakume?

Pakume raamatupidamisteenuseid ettevõtetele, mittetulundusühingutele ja kotteriühistutele üle Eesti.

RAAMATUPIDAMINE

Raamatupidamise sisseseadmine ja kontoplaanide koostamine.

AASTAARUANNE

Majandusaasta aruande koostamine ja esitamine.

FINANTSIARVESTUS

Finantsarvestus ja finantsolukorra monitooring.

SISEAUDIT

Organisatsiooni tegevust mõjutada võivate riskide analüüs

Raamatupidamine

Raamatupidamine on arvestussüsteem, mis hõlmab nii vahendeid kui ka nende allikaid, samuti nendega seotud tegevust. Raamatupidamine tähendab ka majandustegevuse identifitseerimist, informatsiooni, mida kasutatakse põhjendatud majandusalaste otsuste vastuvõtmiseks.

Siseaudit

Viimaste aastate jooksul on siseaudit läbi teinud drastilisi muudatusi: kui varasemalt on rõhuasetus olnud traditsioonilisel auditeerimisel, mille eesmärgiks oli ettevõtte väärtuse kaitsmine, siis nüüd võtab siseaudit n.ö. sisekonsultandi rolli, eesmärgiga tõsta aktsiakapitali väärtust.
Raamatupidamise teenused:

Raamatupidamise sisseseadmine, eeskirjade ja kontoplaanide koostamine
Dokumentide käsitlemine (müügiarved, ostuarved, pangakanded jne)
Raamatupidamise üldine korraldamine
Töötajatega seotud kanded
Põhivarade arvestus
Riiklik aruandlus (deklaratsioonid jm)
Ettevõtte juhtimiseks vajalik igakuine aruandlus

Siseauditi teenused:

Siseauditi funktsiooni kvaliteedi kontrollimine
Siseauditi juurutamine ja arendamine
Siseauditi parima praktika tuvastamine
Revisjonikomisjoni teenused
Tegevusriskide hindamine ja siseauditi planeerimine
Terviklikult või osaliselt sisseostetud siseaudit
Siseauditi mehhanismid ja metoodika

Aastaaruanne

Aastaaruanne on kohustuslik kõigile Eestis tegutsevatele firmadele ning see peab vastama seadusega kehtestatud vormile. Aastaaruanne koosneb aasta finantsaruandest ja juhtimisaruandlusest. Ettevõtte rahandusaasta peab kestma 12 kuud. Enamikul juhtudest tähendab rahandusaasta kalendriaastat (1. jaanuarist 31. detsembrini), kuid firmasisestes eeskirjades võib olla fikseeritud ka muu periood.

Finantsarvestus

Finantsaruanded annavad ettevõtte kohta palju informatsiooni, kuid selleks peab neid oskama lugeda ja tõlgendada. Kasutades mitme järjestikulise perioodi aruandeid, võib mõndagi järeldada ka tulevase äritegevuse kohta.
Aastaaruande koostamise etapid:

Finantsaruande koostamine
Tegevusaruanne
Audit
Ettepaneku koostamine kasumi jaotamiseks ja kahjude katmiseks
Aastaaruande esitamine kinnitamiseks

Milliseid näitajaid jälgime?

Bilanss
Kasumiaruanne
Rahavoogude aruanne otsemeetodil
Rentaablusnäitajad
Efektiivsusnäitajad
Likviidsusnäitajad
Võõrkapitali kasutamise näitajad
Muud näitajad